038-4604464    06-12660690   info@anywine.nl          whatsapplogo

anywineanytea

Algemene voorwaarden

Definities
Cursus: Een één of meerdaagse activiteit, training of opleiding.
Organisator: Het bedrijf dat de cursus organiseert waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven.
Docent: De persoon die de praktische uitvoering van een cursus verzorgt.

Inschrijving
Deelname aan de cursus is definitief bij schriftelijke inschrijving of via e-mail. Door inschrijving of betaling van (een deel van) de cursuskosten verklaart de cursist zich akkoord met de cursusvoorwaarden.

Betaling
De verschuldigde cursuskosten dienen binnen 7 dagen na factuurdatum, maar uiterlijk op de dag voor aanvang van de cursus te worden voldaan. Wanneer de betaling niet tijdig is ontvangen zal de inschrijving door de organisator worden geannuleerd en is de cursist aansprakelijk voor de annuleringskosten.

Annulering
Een inschrijving kan schriftelijk of per e-mail worden geannuleerd. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
 Tot uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de cursus: € 25,-
21 – 14 dagen voor aanvang van de theecursus of wijncursus: 50% van de cursuskosten
Minder dan 14 dagen voor aanvang van de theecursus of wijncursus: 100% van de cursuskosten
Eventuele kosten voor invordering, vermeerderd met de wettelijke rente, komen ten laste van de cursist.

Wijzigingen
De organisator heeft ten alle tijden het recht een cursus te annuleren of te wijzigen. Wanneer een volledige cursus door de organisator voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd of meer dan één cursusdatum wordt gewijzigd, dan heeft de cursist het recht zijn inschrijving te annuleren binnen 7 dagen na kennisgeving van wijziging. In dat geval zijn er door de cursist geen kosten verschuldigd en ontvangt de cursist de eventueel al betaalde cursuskosten binnen 14 dagen retour.
 De organisator is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door wijziging of annulering van een theecursus of wijncursus.

Verhindering
Het verzuim van lessen geeft geen recht op restitutie van de cursuskosten of een deel daarvan. De cursist wordt echter bij verhindering, indien mogelijk, wel de gelegenheid gegeven één (1) les bij een andere groep van de organisator in te halen. Er zijn beperkte inhaalplekken per cursusgroep. Aan deze service kunnen geen rechten worden ontleend.

Ziekte
Bij wijzigingen die het gevolg zijn van ziekte van de docent, of van andere ernstige onvoorziene omstandigheden waardoor een deel van een cursus niet door kan gaan, wordt de cursist in de gelegenheid gesteld de cursus op een ander tijdstip in te halen.
Bij ziekte van de cursist wordt de cursist in de gelegenheid gesteld de cursus (theecursus, wijncursus) of een deel daarvan op een ander tijdstip in te halen na overleg met de organisator. 
Voor de Wijn- & Spijscusus gelden andere afspraken. 

Vervanging
Het is een cursist toegestaan om bij verhindering, na mededeling aan AnyWine, een ander zijn/haar plaats in te laten nemen. Eventueel recht op het inhalen op een ander tijdstip vervalt daarmee.

Schade
De organisator of door hem ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of het ontstaan van persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen dat is ontstaan tijdens of naar aanleiding van een cursusles.
Met nadruk is de organisator niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik tijdens de cursusles. Elke cursist wordt in de gelegenheid gesteld de tijdens de wijncursus geproefde wijnen uit te spugen. Het opdrinken van geproefde wijnen is de verantwoordelijkheid van de cursist.

Medewerkers van de organisator of door hem ingeschakelde derden zijn niet gerechtigd uitspraken te doen betreffende aansprakelijkheden van de organisator.
Voor zover de organisator zelf toerekenbaar tekort schiet en de cursist daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de organisator beperkt tot maximaal het bedrag van de gefactureerde diensten.

Minimale leeftijd
De wettelijke leeftijd voor het volgen van een wijncursus, opleiding, training of proeverij is minimaal 18 jaar.

Geschillen
De organisator behoudt zich het recht voor een cursist van verdere deelname uit te sluiten, in geval van ernstig conflict. Restitutie van cursusgelden worden dan verrekend aan de hand van gevolgde lessen.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die naar aanleiding van een cursus tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Utrecht.